Tjänster

Vi biträder er – advokater, revisorer, företags juristavdelningar, fondkommissionärer, banker, enskilda företagare m fl. – med…

Enkla men betydelsefulla tjänster

Vi erbjuder snabb hantering av Bolagsverkets registeruppgifter och registreringsbevis (vi sänder till er dokument via e-post som pdf-fil, vilket underlättar er hantering framgent samt även som normal papperskopia)
ändring av styrelse och firmateckning
på- och avregistrering avtillträdande och/eller avgående styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, vd, övriga funktionärer med ”inkomstregistrering till Bolagsverket” samma dag som beslut skett på styrelsenmöte eller stämma; omgående kundbekräftelse på fax eller via e-post på Bolagsverkets inkomstregistrering

Kvalificerade tjänster som:

Beprövade vägar att minska/öka kapital genom nyemissioner och fondemissioner. Utgivande av teckningsoptioner och konvertibler. Bolagsordningsfrågor; införande av olika aktieslag, inlösenaktier och preferensaktier m m. Fusioner, gränsöverskridande fusioner, delningar och likvidationer.

Bolagsrätt

Vi har mer än trettio års erfarenhet av praktisk bolagsrätt
och vill gärna kalla oss experter på området.

Lagerbolag

Vi tillhandahåller Kommissionärens egna lagerbolag, Kommstart, och biträder under lagerbolagets omregistrering vid Bolagsverket utan ytterligare kostnad för beställaren. Vi upprättar följande handlingar

Pris och beställning

Lagerbolagen kostar 8 000 kr + moms (1 000 kr). I priset ingår Bolagsverkets avgifter med 3 500 kr. Beställning kan göras på telefon 060-553770 eller via e-post: bolag@kommissionaren.se. Av priset utgör 2 400 kr kostnad för bolagets bildande och är en ej avdragsgill kostnad för lagerbolaget och 5 600 kr utgör kostnad för ombildning av bolaget och utgör en avdragsgill kostnad.